Fulde navn: Bo Henrik Hansen

Født: 28. april 1964

Civilstand:
Gift, 3 børn på 14, 12 og 7 år.
Uddannelse/arbejde:

2001 - ?: Selvstændig i det Rådgivende Ingeniørfirma ”Power Installations”

1989 - 2000: Ansættelse hos ELSAMPROJEKT A/S (nu TECH-WISE)

1986 - 1989: Odense Teknikum, stærkstrømslinien, med speciale i effektelektronik

1985 - 1986: Adgangskursus på Odense Teknikum

1982 - 1985: Elektrikerlære hos installatør Helge Falk Hansen, Svendborg

1981 - 1982: EFG basisår, jern og metal, stærkstrøm på Svendborg Tekniske Skole

1981: 10. klasse på Østre Skole, Svendborg


Erhverserfaring:

2002 - 2003: Electrical supervisor for ELSAM/TECH-WISE på el-installationer på ELTRA’s transformerplatform på HORN’s REV Vindmølleprojekt.

HORN’s REV vindmøllepark er verdens første off-shore vindmøllepark placeret i Nordsøen, 14-20 km vest for Blåvands Huk. ELSAM er bygherre for parken, der består af i alt 80 vindmøller på hver 2 MVA. Møllerne er leveret af Vestas.

ELTRA varetager transmission af effekten fra parken til land, og har i den forbindelse opført en off-shore transformerplatform nær parken, hvor ELTRA og ELSAM bla. har følgende installationer:
• 34 kV kobleanlæg - (indfødning fra møller - afgange til egetforbrugs- samt til hovedtransformer)
• 170 kV kobleanlæg mellem hovedtransformer og kabel til land. Kobleanlægget er forberedt for udvidelse af forbindelsen til yderligere en transformerplatform.
• 160 MVA hovedtransformator.
• Reservedieselgenerator.
• Egetforbrugsanlæg incl. bl.a. batterianlæg og UPS-anlæg.
• Brandalarmering- og brandslukningsanlæg.
• Omfattende kameraovervågningsanlæg.
• Kommunikationsanlæg - bl.a. lysleder og radiokæde.
• Beboelses- og værkstedsfaciliteter.
• Maskinanlæg – herunder bl.a. kran, trappehejs, bådhejs, vandforsyning og olieudskilleranlæg.

Opgaver i forbindelse med projektet bl.a.:
• Projektets electrical supervisor on-site under opførelse/montage af platformen i Holland.
• Electrical superviser under montage/færdiggørelse af platformen on-site på Horns Rev.
• Deltagelse under idriftsættelse af de elektriske del-anlæg på platformen.
• Gennemgang af/oprettelse af as-built dokumentation.
• Varetaget logistik for person- og materialetransport til/fra Horns Rev – via henholdsvis helikopter og skib.
• HLO (Helicopter Landing Officer) på helikopter type EC135.

Har endvidere deltaget i sø-sikkerhedskursus, brandkursus og MOB-bådskursus. (Man Over Board - båd).

2001: Tilknyttet Powercom A/S/Telia Net i Hellerup som projektleder med opgaver som beskrevet under ”år 2000”. Primære projekter i 2001:


• Indretning af ialt ca. 1000m2 telehousing - herunder 280 m2 for separat kunde.
• Forbedring af lynbeskyttelsesanlæg
• Forbedringer af styringer for dieselgeneratorer - etablering af synkroniseringsmulighed på det ældste generatoranlæg.
• Udvidelse af UPS-anlæg
• Etablering af antennebæring på tag samt installation af antenner
• Dokumentation
• Indretning af 300 m2 telehousinglokale for Powercom
• Tilbudsgivning og projektledelse af diverse ”fakturaarbejder” - dvs. arbejder udført efter regning for Powercoms kunder

Har endvidere deltaget i kursus i AB92.

2000: Udstationeret hos Powercom A/S i Hellerup. Projektleder - telehousing.

Har i hele år 2000 arbejdet som projektleder vedrørende indretning af telehousing i Powercoms Telehouse POWCPH, ca. 4000 m2 beliggende i Glostrup. Opgaverne var dels:
• at sørge for effektforsyning incl. nødstrøm (nøddiesel, UPS og 48 V DC) til bygningen
• infrastruktur - dvs. føringsveje, adgangskontrol, tyverisikring, telefonanlæg mm. i bygningen
• sørge for indretning af telerum - dvs. køleanlæg, brandsluknings-anlæg, alarmanlæg, el-tavler mm. efterhånden som lokalerne blev udlejet.
Opgaverne blev opsplittet i konkrete projekter, hvor der til hvert projekt blev lavet en projektbeskrivelse, sørget for indkøb, tilsyn, idriftsættelse, dokumentation, aflevering og projektafslutning. Projektledelsen omfattede de totale projekter incl. ansvar for tidsplaner og økonomi.

1996 - 2000: Vendsysselværket, blok 3, Aalborg. Nybygning af 400 MW kulfyret kraftværksblok.

Udstationeret i Nordjylland. Deltager i projekteringsgruppen for Vendsysselværket blok 3 med projektlederopgaver som nævnt herunder.

Projektledelse for nedennævnte anlæg omfattende: tidsplaner, dimensionering, udarbejdelse af udbudsbetingelser, ordreforhandling, indkøb, projektering, tilsyn, idriftsættelse, udarbejdelse af slutdokumentation samt økonomistyring.
• 220 V batterianlæg (2x1000Ah3)
• 24 V batterianlæg (2x1000Ah2 + 2x250Ah3)
• Ladeensrettere for ovennævnte batterianlæg
• UPS-anlæg (2x50 kVA)
• 1200 kW nøddieselgeneratoranlæg
• Kompressoranlæg.

Projektering, montagetilsyn og idriftsættelse af 400 V og 690 V lavspændingstavleanlæg incl. transformere.

Undervisning i drift og vedligeholdelse af forannævnte anlægstyper.

Komplet montagedokumentation og montageledelse af el-anlæg til afsvovlingsanlæg incl. spildevandsrensningsanlæg samt gipssiloanlæg, herunder:
• Projektering af kabelveje
• Kabelmontageplanlægning
• Planlægning af lysinstallation
• Planlægning af arbejdscentraler
• Montageledelse
• Tilsyn
• Ledelse af prøvehold for signalafprøvning/programmering af givere
• Idriftsættelse

Montagedokumentation, tilsyn, afprøvning, idriftsættelse og slutdokumentation for en række delanlæg, herunder:
• Gipssilostyring
• Gipsudleveringsstyring
• Gafosodblæsningsanlæg
• Spildevandsrensningsanlæg
• El-filteranlæg

1995 - 1996: Endstedværket, blok 3, opbygning af nyt afsvovlingsanlæg til 600 MVA kulfyret kraftværk
.

Projektledelse for nedennævnte anlæg omfattende: tidsplaner, dimensionering, udarbejdelse af udbudsbetingelser, ordreforhandling, indkøb, projektering, tilsyn, idriftsættelse og økonomistyring:
• 400 V og 690 V fordelingsanlæg incl. MCC.
• 24 V batterianlæg, ladeensrettere og fordelingsanlæg
• UPS-anlæg og fordelingsanlæg for disse.
• Frekvensomformere.

Kabeldimensionering og udarbejdelse af montagedokumentation for lavspændingsinstallation.Tilsyn.

Udvidelser af bestående lavspændingstavleanlæg samt projektering af nyanlæg i forbindelse med diverse ændringer i blokanlægget.

1994: Diverse opgaver, blandt andet:

• Udarbejdelse af rapport vedrørende driftsomkostninger for store vindmøller (Tjæreborgmøllen).
• Deltagelse i projektgruppe til udarbejdelse af tilbud på 4 kraftværker á 250 MWel i Saudi Arabien
• Installation af UPS-anlæg på Elsamprojekt.

1989 - 1993: Vestkraft, blok 3, Esbjerg. Nybygning af 400 MW kulfyret kraftværksblok.

Projektledelse for nedennævnte anlæg omfattende: tidsplaner, dimensionering, udarbejdelse af udbudsbetingelser, ordreforhandling, indkøb, projektering, tilsyn, idriftsættelse, udarbejdelse af slutdokumentation samt økonomistyring.
• 220 V batterianlæg
• 24 V batterianlæg
• Ladeensrettere for batterianlæg
• UPS-anlæg (2x50 kVA)
• 1000 kW nøddieselgeneratoranlæg
• 400/230 V lavspændingsfordelingsanlæg for afsvovlingsanlæg.

Projektering, montagetilsyn og idriftsættelse af 400 V og 690 V lavspændingstavleanlæg incl. transformere.

Komplet montagedokumentation af lavspændingsanlæg til afsvovlingsanlæg incl. spildevandsrensningsanlæg, herunder:

• Kabelmontageplanlægning
• Tilsyn
• Idriftsættelse

Montagedokumentation, tilsyn, afprøvning, idriftsættelse og slutdokumentation for en række delanlæg, herunder:
• Asketransportanlæg
• Askeudleveringsanlæg
• Slaggetransportanlæg
• Slaggeskraberanlæg

Resumé af erfaringer og ansvarsområder:

Off-shore installationer:

2002 - 2003 har jeg varetaget electrical supervision - (tilsyn, ændringer, idriftsættelse og dokumentation) - på tranformerplatform placeret off-shore. Jeg har endvidere varetaget en del logistik - person- og materialetransport til/fra platformen.

Telehousing:

2000 - 2001 har jeg arbejdet med telehousing – herunder indretning af infrastruktur i telehousinglokaler – dvs. installation af køleanlæg, brandslukningsanlæg, alarmopsamlingsanlæg, brandalarmeringsanlæg samt ABDL-anlæg, alarmopsamlingsanlæg og effektforsyning – herunder dieselgeneratorer, UPS-anlæg og DC anlæg incl. distributionsanlæg; lavspændingsfordeling incl. transformatorer samt endvidere adgangskontrolanlæg og tyverialarmeringsanlæg. Jeg har desuden arbejdet med kabling i telehousing, både lysledere incl. installation og dokumentation af ODF’ere samt elektrisk telekabling i form af både coax og 120 ohm - PDS.

Jeg har siden 1989 primært arbejdet med lavspændingsanlæg, sikrede forsyninger og delanlæg (separate styringer) i kraftværker og andre større installationer.

Jeg har stor erfaring i projektledelse, herunder projektering, indkøb, opstilling, idriftsættelse og slutdokumentation af blandt andet:
• Lavspændingstavler, herunder MCC’er (Motor Control Centres)
• Batterianlæg
• Ladeensrettere
• UPS-anlæg
• Dieselgeneratoranlæg for nødforsyning incl. styring
• Separate styretavler incl. MCC og PLC for lokale procesanlæg herunder bl.a.:
• Spildevandsrensning
• Gipslager og -udleveringsanlæg
• Sodblæserstyringer
• Kompressoranlæg
• Asketransportanlæg
• Slaggetransportanlæg

• Frekvensomformere
• Mellem/lavspændingstransformere
• Mellemspændingsanlæg (10 kV)

Jeg har desuden meget stor erfaring i dimensionering, kortslutningsberegning, montageplanlægning og idriftsættelse af stærkstrømsinstallationer på kraftværker, med særlig ekspertise i røggasrensningsanlæg. Endvidere har jeg stor erfaring med ledelse af signal-afprøvning, programmering og idriftsættelse af diverse signalgivere både for hovedkontrol-anlæg og for lokale styringer.